Sushi Bistro Take Away
Watzenrodego 12 12:00 - 21:00 Monday - Thursday
12:00 - 22:00 Friday - Saturday
12:00 - 21:00 Sunday