Regulamin

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z usługa (zwanych dalej ”Usługami”) świadczonych przez Sushi Bistro (Best Food Sp. z o.o. ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12. 02-787 Warszawa, NIP 951-238-38-36) zwanego dalej ”Usługodawcą”.

2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.

3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu. 

§ II. REJESTRACJA

1. Proces świadczenia Usług rozpoczyna się w momencie zarejestrowania się przez Użytkownika w serwisie sushibistro.pl
Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją powyższego 
regulaminu. Stanowi ono również warunek dostępu do oferowanych Usług.

2. Użytkownik rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest do podania zgodnym ze stanem faktycznym danych osobowych oraz nie naruszającym jakichkolwiek praw.

3. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie Rejestracji, Użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie Sushibistro.pl

4. Usługodawca ma prawo do usunięcia danego konta utworzonego w serwisie w każdej chwili, jeżeli będzie ono naruszało przepisy prawa, 

powyższego Regulaminu lub interesy Usługodawcy.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania jakimkolwiek osobom trzecim danych swojego konta Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane powyższym.

§ III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, który dokona rejestracji w serwisie Sushibistro.pl dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem sushibistro.pl.
Stronami umów w tym wypadku są Usługodawca oraz Użytkownik.

2. W przypadku dokonania poprawnego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany numer telefonu potwierdzenie zamówienia.

3. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową jego realizację. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawną realizację zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem drogi telefonicznej pod numerem telefonu 690 246 299
W przypadku rezygnacji z zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.

6. W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia fałszywego poprzez podanie fałszywych danych, Usługodawca ma prawo do poinformowania o tym organów ścigania.

§ IV. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą kart płatniczych lub gotówki. W przypadku płatności gotówką realizowana jest ona za pokwitowaniem do rąk dostawcy produktów zamówionych przez Użytkownika.

2. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą systemu płatności online .

3. Zamówienia składane na konkretną godzinę mogą być realizowane w +/- 15 minutowym przedziale czasowym

§ V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Usługodawcy określonych w serwisie sushibistro.pl

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne podane przez Użytkowników komunikatów dotyczących ewentualnych problemów technicznych serwisu. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, tym samym zaprzestania świadczenia usług w przypadku złamania Regulaminu lub gdy świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

§ VI. PRYWATNOŚĆ

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji 
usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, 
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa. 

3. Dane Użytkowników NIE będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

4. Dane Użytkowników mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez: Best Food  Sp. z o.o. ul.  Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12, 02-787 Warszawa  danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w serwisie sushibistro.pl.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez Best Food Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy.

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku ich niezgodności z zamówieniem lub niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacje składać można drogą elektroniczną na adres biuro@sushibistro.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 690 246 299. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie Użytkownika w Systemie (login), a także opisać przedmiot i powód reklamacji oraz (w przypadku reklamacji produktu) okazać dowód zakupu (paragon fiskalny).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 30.10.2014 r.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie sushibistro.pl

6. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest drogą elektroniczną oraz na stronie logowania serwisu sushibistro.pl
W przypadku gdy Użytkownik zgadza się z warunkami nowego Regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ VIII. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Partnera lub u Partnera (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za zamówienie za pomocą Systemu Płatności Payeezy w chwili składania zamówienia w Serwisie. W ramach systemu Payeezy dostępny jest również system PayPal.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 3. W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:
  1. płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
  2. usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
  3. po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
  4. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 5. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.
  W razie braku możliwości realizacji zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 6. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności Payeezy jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności Payeezy zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 8. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

§ IX. Regulamin Programu Lojalnościowego „Sushi Bistro”

Dział I: Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania "Programu Lojalnościowego", którego Organizatorem jest: Best Food Sp. z o.o. ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12. 02-787 Warszawa, NIP 951-238-38-36

1.2.Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Uczestnikowi przed przystąpieniem do Programu Poleceń, w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem sushibistro.pl

1.3.Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie aktywacji konta klienta.

2.Poszczególne pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, w braku odrębnej regulacji, należy rozumieć w sposób przyjęty w Regulaminie określającym zasady korzystania z serwisu sushibistro.pl. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się nadto następujące definicje pojęć:

2.1.. Organizator - Best Food Sp. z o.o. ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12, 02-787 Warszawa, NIP 951-238-38-36

2.2. Program Lojalnościowy - regulowany postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrowolny program polegający na przyznaniu Klientom punktów za złożone zamówienia poprzez stronę sushibistro.pl;

2.3. Uczestnik -podmiot korzystający ze świadczonych przez Organizatora usług, posiadający aktywne konto w serwisie sushibistro.pl nie będący pracownikiem Organizatora, który aktywował Program Lojalnościowy ;

2.4. Uczestnik otrzymuję od Organizatora 1 punkt za każde 5 złotych zrealizowanego zamówienia. Punkty z kolejnych zamówień są sumowane stosunkowo do wartości zamówień. Zebrane punkty można w dowolnej chwili wymienić na rabat o wysokości którego decyduje ilość zebranych punktów.

2.5. Uczestnik może w dowolnie wybranej przez siebie chwili obniżyć wartość zamówienia (rabat) o sumę już uzbieranych punktów, lub zbierać punkty dalej do chwili aż postanowi je wykorzystać.

3.1.Uczestnikiem może zostać każdy użytkownik serwisu sushibistro.pl, posiadający aktywne konto, niebędący pracownikiem Organizatora.. Przy aktywacji programu , Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia prawdziwości danych zgłoszonych w toku procesu rejestracji konta użytkownika oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem. O wszelkich zmianach w zakresie danych objętych zgłoszeniem Uczestnik będzie na bieżąco informował Organizatora. W razie stwierdzenia błędnych danych Uczestnika Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zablokowania konta. W razie braku aktualizacji danych w terminie 3 dni od dokonania blokady, Organizator będzie uprawniony do usunięcia konta Uczestnika zawierającego nieprawdziwe dane. W takim wypadku Uczestnik traci przyznane Środki a także prawo ich wykorzystania.

3.2. Środki uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego  mogą być wykorzystane w połączeniu z innymi promocjami Organizatora, np. Programem Poleceń

3.4.Od środków zgromadzonych na koncie Uczestnika w ramach Programu Poleceń nie są przyznawane „Punkty Lojalnościowe”

Dział III: Zasady dokonywania poleceń.

4.1 Organizator określa, iż Program Lojalnościowy jest ważny do dnia 31.05.2017. Środki zgromadzone przez Uczestników, pozostaną na ich kontach przez 6 miesięcy od przyznania punktów za konkretne zamówienie.

4.2 Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie. Niemniej jednak punkty zdobyte zgodnie z regulaminem nie zostaną anulowane. Organizator zastrzega sobie również prawo do przeliczenia i korekty punktów przyznanych w ramach błędu np. błędu systemu informatycznego lub w skutek działania niezgodnego z regulaminem

 

§ X Regulamin Programu Poleceń Sushi Bistro

Dział I: Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania "Programu Poleceń", którego Organizatorem jest: Best Food Sp. z o. o. ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12 02-787 Warszawa,

1.2.Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Uczestnikowi przed przystąpieniem do Programu Poleceń, w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem sushibistro.pl

1.3.Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie aktywacji konta klienta.

2.Poszczególne pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, w braku odrębnej regulacji, należy rozumieć w sposób przyjęty w Regulaminie określającym zasady korzystania z serwisu sushibistro.pl. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się nadto następujące definicje pojęć:

2.1.. Organizator- Best Food Sp. z o.o. ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12, 02-787 Warszawa, NIP 951-238-38-36

2.2. Program Poleceń - regulowany postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrowolny program współpracy między Organizatorem a Uczestnikiem, którego celem jest pozyskanie nowych klientów Serwisu;

2.3. Uczestnik-podmiot korzystający ze świadczonych przez Organizatora usług, posiadający aktywne konto w serwisie sushibistro.pl niebędący pracownikiem Organizatora, który aktywował Program Poleceń ;

2.4 .Klient Polecony -klient zakładający nowe konto w serwisie sushibistro.pl , który nigdy dotychczas nie posiadał aktywnego konta na sushibistro.pl, a który dokonał aktywacji konta użytkownika w serwisie, na skutek czynności Uczestnika ) i potwierdził ten fakt poprzez wskazanie podczas rejestracji kodu Uczestnika . Klientem Poleconym nie może być konsument posiadający już aktywne konto na sushibistro.pl

2.5. Kod-unikalny kod identyfikujący Uczestnika, jako użytkownika serwisu sushibistro.pl ;

2.6. Uczestnik otrzymuję od Organizatora rabat w wysokości 10 PLN w formie środków na koncie sushibistro.pl za każdego Poleconego Klienta, który założy konto na sushibistro.pl i dokona zamówienia. Każdy Polecony Klient korzystający z kodu Uczestnika, przy rejestracji konta na www .sushibistro.pl otrzyma rabat w wysokości 10 PLN w formie środków na koncie w serwisie na pierwsze zamówienie.

Środki nie mogą być wypłacone .Środki przyznane w ramach Promocji „ Program Poleceń” mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia w serwisie sushibistro.pl

3.1.Program Poleceń obejmuje zasady współpracy stron, polegającej na pozyskiwaniu przez Uczestników na rzecz Organizatora, w drodze polecania, nowych klientów, zainteresowanych korzystaniem z usług świadczonych w ramach serwisu sushibistro.pl.

3.2.Uczestnikiem może zostać każdy użytkownik serwisu sushibistro.pl, posiadający aktywne konto, niebędący pracownikiem Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia prawdziwości danych zgłoszonych w toku procesu rejestracji konta użytkownika oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem. O wszelkich zmianach w zakresie danych objętych zgłoszeniem Uczestnik będzie na bieżąco informował Organizatora. W razie stwierdzenia błędnych danych Uczestnika Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zablokowania konta. W razie braku aktualizacji danych w terminie 3 dni od dokonania blokady, Organizator będzie uprawniony do usunięcia konta Uczestnika zawierającego nieprawdziwe dane. W takim wypadku Uczestnik traci przyznane Środki a także prawo ich wykorzystania.

3.3.Środki uzyskane w ramach Programu Poleceń mogą być wykorzystane w połączeniu z innymi promocjami Organizatora, np. Programem Lojalnościowym

3.4.Od środków zgromadzonych na koncie Uczestnika w ramach Programu Poleceń nie są przyznawane „Punkty Lojalnościowe”

Dział III: Zasady dokonywania poleceń.

4.1.Pozyskiwanie przez Uczestnika nowych klientów będzie odbywało się w drodze polecania im usług świadczonych w ramach serwisu sushibistro.pl. przez Organizatora. Uczestnik nie jest pełnomocnikiem Organizatora i nie ma prawa składania ani przyjmowania w jego imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy, a także przyjmowania na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń;

4.2.Organizator określa, iż Program Poleceń jest ważny do dnia 30.11.2016. Środki zgromadzone przez Uczestników w ramach Programu Poleceń , są ważne do wykorzystania do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały przyznane.

4.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia Programu Poleceń w dowolnym momencie. Niemniej jednak środki zdobyte zgodnie z regulaminem nie zostaną anulowane. Organizator zastrzega sobie również prawo do przeliczenia i korekty punktów przyznanych w ramach błędu np. błędu systemu informatycznego lub w skutek działania niezgodnego z regulaminem.

§ IX. Regulamin Nowego Programu Lojalnościowego „Sushi Bistro”

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania "Nowego Programu Lojalnościowego", którego Organizatorem jest: Best Food Sp z o.o. ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12, 02-787 Warszawa, NIP 951-238-38-36

1.2.Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Uczestnikowi przed przystąpieniem do Nowego Programu Lojalnościowego, w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem sushibistro.pl

1.3.Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie aktywacji konta klienta.

2.Poszczególne pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, w braku odrębnej regulacji, należy rozumieć w sposób przyjęty w Regulaminie określającym zasady korzystania z serwisu sushibistro.pl. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się nadto następujące definicje pojęć:

2.1.. Organizator - Best Food Sp. z o.o. Ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12, 02-787 Warszawa, NIP 951-238-38-36

2.2. Nowy Program Lojalnościowy - regulowany postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrowolny program polegający na przyznaniu Klientom gratisowych zestawów Sushi określonych w niniejszym regulaminie po osiągnięciu minimalnej wartości zamówień w danym miesiącu kalendarzowym. Do programu wliczane są tylko zamówienia złożone drogą online za pośrednictwem strony www.sushibistro.pl

2.3. Uczestnik -podmiot korzystający ze świadczonych przez Organizatora usług, posiadający aktywne konto w serwisie sushibistro.pl nie będący pracownikiem Organizatora, który aktywował Nowy Program Lojalnościowy.

2.4. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania darmowych zestawów bonusowych, pod warunkiem złożenia zamówień o wartości podanej dla bonusowego setu, w danym miesiącu kalendarzowym:

- „yellow set”- w przypadku dokonania zamówień na kwotę 400 PLN w danym miesiącu kalendarzowym

- „special set 2”- w przypadku dokonania zamówień na kwotę 600 PLN w danym miesiącu kalendarzowym

2.5. W przypadku gdy uczestnik dokona wybierze jeden z zestawów, obrót na pasku programu lojalnościowego zostanie pomniejszony o kwotę przynależącą do danego zestawu. W przypadku „set 6” o 400 PLN, w przypadku „Special set 2” o 600 PL

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie zestawów oraz progów z zastrzeżeniem, że może taka zmian być dokonana jedynie na kolejny miesiąc kalendarzowy.

3.1.Uczestnikiem może zostać każdy użytkownik serwisu sushibistro.pl, posiadający aktywne konto, niebędący pracownikiem Organizatora.. Przy aktywacji programu , Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia prawdziwości danych zgłoszonych w toku procesu rejestracji konta użytkownika oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem. O wszelkich zmianach w zakresie danych objętych zgłoszeniem Uczestnik będzie na bieżąco informował Organizatora. W razie stwierdzenia błędnych danych Uczestnika Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zablokowania konta. W razie braku aktualizacji danych w terminie 3 dni od dokonania blokady, Organizator będzie uprawniony do usunięcia konta Uczestnika zawierającego nieprawdziwe dane. W takim wypadku Uczestnik traci przyznane Środki a także prawo ich wykorzystania.

4.1 Organizator określa, iż Nowy Program Lojalnościowy jest ważny do dnia 31.05.2018. Środki zgromadzone przez Uczestników, są resetowane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

4.2. Uczestnicy którym na koniec miesiąca kalendarzowego, przysługuje gratisowy zestaw, są zobligowani do jego wykorzystania w przeciągu 60 dni od ostatniego dnia miesiąca w którym zestaw został przyznany.

4.2 Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia Nowego Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie. Niemniej jednak przyznane zestawy zgodnie z regulaminem nie zostaną anulowane. Organizator zastrzega sobie również prawo do przeliczenia i korekty wartości zamówień  przyznanych w ramach błędu np. błędu systemu informatycznego lub w skutek działania niezgodnego z regulaminem.

5.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017, i zastępuje dotychczasowy regulamin Programu Lojalnościowego.

6.1. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Poleceń (dotyczy programu, którego ważność skończyła się 31.05.2017), punkty przyznane w ramach Programu Poleceń pozostają na koncie użytkownika i mogą być wykorzystane w terminie 6 miesięcy od dnia ich przyznania, po tym okresie będą anulowane.

§ X Regulamin nabycia i realizacji Voucherów

 1. Vouchery SUSHI BISTRO mają dwie wartości kwotowe: 50 zł i 100 zł.
 2. Vouchery mają określony przy wydaniu okres ważności, wpisany na odwrocie Vouchera.
 3. Vouchery są jednorazowe i mogą być wykorzystane jedynie w całości. Jeżeli kwota zakupu jest mniejsza niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż wartość Vouchera, to wartość Vouchera odejmowana jest od wartości zakupów i pozostała różnica w kwocie pozostanie do opłacenia.
 4. Przy składaniu zamówienia on-line, na miejscu lub telefonicznie zamawiający zobowiązany jest poinformować pracownika o fakcie posiadania Vouchera lub przy składaniu zamówienia on-line powinien wpisać w komentarzu informacje o tym, że posiada Voucher.
 5. Przy odbiorze swojego zamówienia złożonego z wykorzystaniem Vouchera (zamówienie na miejscu w restauracji, przy dostawie lub przy odbiorze osobistym) zamawiający zobowiązany jest przekazać bezzwrotnie Voucher pracownikowi restauracji, który wydaje zamówienie zamawiającemu.
 6. Vouchery obowiązują na całe menu SUSHI BISTRO obowiązujące w restauracji, w której Voucher został wydany.
 7. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie w restauracji SUSHI BISTRO w której zostały wydane. Adres restauracji wpisany jest na odwrocie Vouchera.
 8. Voucherów nie można wymienić na środki pieniężne.
 9. Vouchery nie sumują się, w przypadku składania jednego zamówienia. Oznacza to, że gdy zamawiający posiada kilka Voucherów, przy składaniu zamówienia może wykorzystać tylko jeden Voucher.
 10. Wykorzystując Voucher, zamawiający potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.